Discovery là gì

Discovery có nghĩa là sự khám phá, được phiên âm là /dɪˈskʌv.ər.i/. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, địa điểm hoặc đối tượng, đặc biệt là khi lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra, được gọi là sự khám phá.

Discovery có nghĩa là sự khám phá, phiên âm là /dɪˈskʌv.ər.i/. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, địa điểm hoặc đối tượng, đặc biệt là lần đầu tiên được tìm thấy được gọi là khám phá.

Một số từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa với discovery: Explore, detect, find, ferret out, elicit, identify, puzzle out.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến discovery:

The real voyage of discovery consist not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Hành trình khám phá thật sự không phải là tìm kiếm những cảnh quan mới, mà có một cái nhìn mới.

Discovery consist of looking at the same thing as every else and thinking something different.

Khám phá bao gồm việc nhìn vào những thứ tương tự như những người khác và có suy nghĩ về cái đó khác biệt.

The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it is the illusion of knowledge.

Sự cản trở lớn nhất của khám phá không phải là sự thiếu hiểu biết, mà đó là ảo tưởng về kiến thức.

Discovery is seeing what everybody else has seen but thinking what nobody else has thought.

Khám phá là nhìn những cái người khác đã thấy nhưng nghĩ về những gì không ai nghĩ.

The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand.

Sự khởi đầu của kiến thức là sự khám phá ra một thứ chúng ta không hiểu.

Nearly every great discovery in science has come as the result of providing a new question rather than a new answer.

Gần như mọi khám phá vĩ đại trong khoa học đã đến như là kết quả của việc cung cấp một câu hỏi mới thay vì một câu trả lời mới.

Bài viết discovery là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339