Dịch bệnh tiếng Anh là gì

Dịch bệnh trong tiếng Anh được gọi là “epidemic,” là sự lan truyền của một loại bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng hoặc một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn, thường là hai tuần hoặc ít hơn.

Dịch bệnh là sự lây lan nhanh chóng của một số loại bệnh truyền nhiễm trong thời gian ngắn với số lượng lớn, thường xuất hiện bởi một số yếu tố thay đổi trong sinh thái của con người.

Dịch bệnh tiếng Anh là epidemic.

Phiên âm: /ep.ɪˈdem.ɪk/.

Một số cách kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh:

Chúng ta cần ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ các đường xuất nhập cảnh như đường hàng không, đường thủy và đường bộ.

Nghiêm ngặt kiểm soát các vấn đề xuất nhập cảnh của những người Việt Nam có nguyện vọng trở về từ nước ngoài, phải đảm bảo an toàn.

Triển khai hệ thống để truy tìm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ở cộng đồng, do nhân viên y tế cộng đồng thực hiện.

Điều chỉnh và trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế để điều trị và tiến hành cách ly cho những người mắc bệnh.

Cần tập trung các nguồn bệnh để ngăn chặn và cách ly kịp thời. Tránh để dịch bệnh lây lan rộng rãi.

Một số từ tiếng Anh liên quan đến dịch bệnh:

Epidemic /epɪˈdemɪk/: Dịch bệnh.

Transmission /trænzˈmɪʃən/: Sự truyền bệnh.

Quarantine /ˈkwɒrəntiːn/: Kiểm dịch.

Reservoir /ˈrez.ə.vwɑː/: Dự trữ mầm bệnh.

Zoonotic /ˌzuː.əˈnɒt.ɪk/: Lây sang người.

Transmission /trænzˈmɪʃ.ən/: Sự lây truyền.

Pandemic /pænˈdem.ɪk/: Đại dịch.

Isolation /ˈaɪ.sə.leɪt/: Cách ly.

Contact tracing /ˈkɒn.tækt ˈtreɪ.sɪŋ/: Danh sách người tiếp xúc dịch bệnh.

Screening /ˈskriː.nɪŋ/: Kiểm tra sức khỏe.

Diagnosis /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪs/: Sự chuẩn đoán.

Disease /dɪˈziːz/: Bệnh.

Infection /ɪnˈfekt/: Quá trình lây nhiễm.

Symptoms /ˈsɪmp.təm/: Triệu chứng.

Superspreader /ˈsuː.pəspred/: Người siêu lây nhiễm.

Treat /triːt/: Điều trị.

Bài viết dịch bệnh tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339