Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Hội thoại tiếng Anh cần thiết trong khách sạn là tài liệu quan trọng cho những người thường xuyên đi du lịch nước ngoài hoặc làm việc tại lễ tân khách sạn, thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế.

Mẫu hội thoại tiếng Anh trong khách sạn cần thiết cho những ai hay đi du lịch nước ngoài hoặc làm lễ tân khách sạn và thường giao tiếp với người nước ngoài.

Hội thoại trong khách sạn bằng tiếng Anh:

How may I help you?

Tôi có thể giúp gì cho ngài?

Can I check in now?

Tôi có thể nhận phòng bây giờ không?

Do you have a reservation?

Ngài có đặt phòng trước không?

Yes. I booked a room with a view of the beach last week.

Vâng. Tôi đã đặt một phòng có tầm nhìn ra bãi biển vào tuần trước.

May I see your passport?

Xin phép cho tôi xem hộ chiếu của ngài.

Sure. Here you are.

Chắc chắn rồi. Của anh đây.

Thank you. Please wait for a moment, I’ll check your information.

Cảm ơn. Xin ngài vui lòng chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra lại thông tin cho ngài.

I would like to conform your information again. You are Mr. Smith. Your reservation is on June 29th, 2020.

Xin phép cho tôi xác nhận lại thông tin của ngài lần nữa. Ngài là ngài Smith. Ngài đặt phòng cho ngày 29.6.2020.

That’s right.

Đúng rồi.

It’s your key. Sorry to keep you waiting.

Đây là chìa khóa của ngài. Xin lỗi đã để ngài chờ lâu.

Your room number is 504.

Số phòng của ngài là 504.

Please go this way, I take you to your room.

Vui lòng đi hướng này, tôi dẫn ngài đi xem phòng.

Thank you.

Cảm ơn.

It’s my pleasure.

Đây là vinh hạnh của tôi.

Bài viết hội thoại tiếng Anh trong khách sạn được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0906765092