Bệnh dịch tiếng Anh là gì

Bệnh dịch trong tiếng Anh được gọi là “epidemic.” Nó mô tả sự lan truyền nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm, với số lượng lớn người bị nhiễm trong một khu vực hoặc cộng đồng trong khoảng thời gian ngắn.

Bệnh dịch tiếng Anh là epidemic. Bệnh dịch là sự lây lan nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn người bị nhiễm trong một khu vực hay cộng đồng trong vòng một thời gian ngắn.

Một số từ đồng nghĩa về bệnh dịch trong tiếng Anh.

Contagious /kənˈteɪʤəs/.

Disease /dɪˈziːz/.

Endemic /ɛnˈdɛmɪk/.

Outbreak /ˈaʊtbreɪk/.

Pandemic /pænˈdɛmɪk/.

Pestilence /ˈpɛstɪləns/.

Plague /pleɪg/.

Scourge /skɜːʤ/.

Một số tên gọi của các loại bệnh dịch trong tiếng Anh.

Black death: Dịch cái chết đen.

Ebola virus disease: Dịch virus Ebola.

Cholera: Dịch tả.

Influenza: Dịch cúm.

Yellow fever: Cơn sốt vàng.

Covid 2019: Dịch covid 2019.

S.A.R.S: Dịch S.A.R.S.

Zika virus disease: Dịch virus Zika.

Bài viết bệnh dịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0906765092