Tôi đi du lịch tiếng Anh là gì

Tôi sẽ đi du lịch được diễn đạt trong tiếng Anh là “I’m going to travel.” Câu này thường được sử dụng để thông báo cho người khác biết rằng bạn sắp đi du lịch ở một địa điểm nào đó.

Tôi đi du lịch tiếng Anh là I’m going to travel. Câu nói này được dùng để thông báo cho đối phương biết rằng bản thân mình đi du lịch ở đâu đó.

Một số từ vựng thông dụng về việc đi du lịch trong tiếng Anh.

Airplane schedule /ˈɛrˌpleɪn ˈskɛʤʊl/: Lịch trình bay.

Bus schedule /bʌs ˈskɛʤʊ/: Lịch trình xe bus.

Check – in /ʧɛk – ɪn/: Đăng ký vào.

Destination /ˌdɛstəˈneɪʃən/: Địa điểm.

Excursion /ɪkˈskɜrʒən/: Chuyến du ngoạn.

Guide book /gaɪd bʊk/: Sách hướng dẫn.

Hotel /hoʊˈtɛl/: Khách sạn.

Itinerary /aɪˈtɪnəˌrɛri/: Lịch trình.

Journey /ˈʤɜrni/: Hành trình.

Một số câu hỏi thông dụng đi du lịch trong tiếng Anh.

What time is my flight?: Chuyến bay của tôi vào lúc mấy giờ?

Where is the restroom?: Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

May I have something to eat/drink?: Tôi có thể ăn/uống gì đó không?

Do you have a map?: Bạn có bản đồ không vậy?

Where can I find a taxi?: Tôi có tìm taxi ở đâu vậy?

Where is the bus stop?: Trạm xe bus nằm đâu vậy?

How do I call the frontdesk?: Tôi làm sao gọi xuống bàn tiếp tân đây?

Oh hey, it’s Saturday, I’m going to travel to China.

Ồ này, thứ 7 rồi kìa, tôi sẽ đi du lịch đến Trung Quốc.

Can’t wait it anymore, I’ll do it, I’m going to travel to New York.

Không thể đợi được nữa rồi, mình sẽ làm vậy, mình sẽ đi du lịch sang New York.

Bài viết tôi đi du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339