Vinamilk nhập thêm 400 bò sữa

Số bò được đóng trong những cũi riêng, mỗi cũi đơn (một tầng) chứa 8-10 con, cũi đôi (hai tầng) có khoảng 17 con. Trong đợt về Việt Nam lần này có 10 cũi đôi và 29 cũi đơn, tất cả đều được lót bông để hút ẩm và chất thải, đồng thời khử trùng để đảm bảo các tiêu chuẩn về y tế và phòng dịch.