Sacombank chi trả cổ phiếu cho cổ đông

Trong đó, 8% là cổ tức năm 2013, 12% là cổ tức năm 2014, 10% là cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ và 8,75% cổ phiếu bổ sung do sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, từ ngày 17/11, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ phân bổ cổ phiếu về tài khoản chứng khoán tại nơi cổ đông lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, từ ngày 23/11, cổ đông mang chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là thể nhân), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu (đối với cổ đông là pháp nhân) để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán tại các chi nhánh Sacombank mà cổ đông đã đăng ký.

Sau khi sáp nhập Southern Bank, Sacombank thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động lên đến 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và hai nước Lào, Campuchia. Tổng số cán bộ nhân viên 15.510 người.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7 đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là một cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB). Ngoài ra, một cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập. Trong đó gồm 0,0875 cổ phần từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank, 0,080 cổ phần là cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013. 0,120 cổ phần là cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014. 0,0875 cổ phần là thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ và 0,0125 cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.

Minh Trí

0913.756.339