Phân biệt However, Although và Because

“Because” là một liên từ dùng để biểu thị nguyên nhân, trong khi “However” và “Although” là các liên từ biểu thị sự tương phản. Khi sử dụng “Because,” một mệnh đề phụ sẽ đi sau mệnh đề chính. “However” (tuy nhiên) thường đi kèm với một mệnh đề khác. Ví dụ: “I feel sleepy, however, I must finish the report.”

Phân biệt However, Although và Because.

Because (bởi vì).

Cấu trúc: BECAUSE + clause (đứng sau mệnh đề chính).

Ex: We couldn’t find a good because all the best ones had been taken.

Beucause là liên từ chỉ lí do.

Because dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc.

Ex: I failed in my exam because I didn’t study.

Tôi đã thi rớt môn vì tôi không học bài.

Because có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

However (tuy nhiên).

Cấu trúc: HOWEVER + clause.

I studied very hard. However, I failed the exam.

However là liên từ chỉ sự đối lập.

However dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó.

EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.

Tôi cảm thấy buồn ngủ, tuy nhiên, tôi phải hoàn thành báo cáo.

However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu hay cuối câu và sẽ nằm giữa hai dấu phẩy nếu nó nằm ở giữa 2 câu.

Ex: They played well, however, they still lost the game.

Họ chơi rất hay tuy nhiên họ vẫn là những người thua cuộc.

Bên cạnh đó, ngoài ý nghĩa là liên từ, However còn được sử dụng như trạng từ chỉ mức độ, nó đi liền trước tính từ hoặc trạng từ của nó.

Ex: She couldn’t get 9 points in the final exam, however hard she studied.

Cô ấy không thể đạt được 9 điểm trong bài thi cuối kì cho dù cô ấy học hành chăm chỉ đến đâu.

Although (mặc dù)

Although là liên từ chỉ sự đối lập.

Cấu trúc: ALTHOUGH + clause.

Ex: Although the car is old, it is still reliable.

Sau although chúng ta sử dụng mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

Ex: She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.

Although có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Bài viết phân biệt however, although và because được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339