Cổ phần là gì ?

Cổ phần là phần nhỏ nhất của vốn của một công ty cổ phần, và vốn điều lệ của công ty này được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau trong vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Các loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lạ.

Bài viết cổ phần là gì được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0913.756.339