ACB lãi trước thuế hơn 1.200 tỷ đồng

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014. So với năm 2013 thì lợi nhuận trước thuế trong quý này tương đối khả quan, đạt 114 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 444 tỷ đồng) và cả năm đạt 1.215 tỷ đồng, tăng gần 17% so với 2013.

Sau thuế, ACB đạt lợi nhuận 114 tỷ đồng quý IV và cả năm là 952 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái.

Có được kết quả, một phần nhờ các hoạt động kinh doanh thời gian qua khả quan. Theo đó, thu nhập lãi thuần quý tư đạt 1.345 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ 2013 và cả năm tăng 4,2% đạt 4.766 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 190 tỷ đồng trong quý IV và 694 tỷ đồng trong cả năm, tăng lần lượt 18% và 14,8% so với cùng kỳ 2013. Trong đó riêng từ kinh doanh vàng và ngoại hối đạt lãi gần 50 tỷ đồng và 164 tỷ đồng.

Tổng hoạt động kinh doanh của ACB đạt 458 tỷ đồng trong quý tư, tăng hơn 6,5 lần cùng kỳ và cả năm tăng 13,8% đạt 2.193 tỷ đồng.

Nợ xấu của ACB đến cuối năm là 2.533 tỷ đồng, giảm gần 22% so với năm 2013 xuống còn khoảng 2,2% trên tổng dư nợ (cuối năm ngoái nợ xấu là 3%).

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thấp hơn mức bình quân của ngành, chỉ đạt 8,52% nhưng tiền gửi của khách hàng tăng 12% đạt 154.614 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 7,8% lên 179.610 tỷ đồng.

Dự phòng rủi ro của ACB trích lập khá cao, tới 313 tỷ đồng trong quý IV và 977 tỷ đồng trong cả năm.

Lệ Chi