Vốn chủ sở hữu của BIDV vượt 34.000 tỷ đồng

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 29/9, BIDV đã thực hiện chào bán 270,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần. Đợt phát hành đã thành công khi 99,99% số cổ phần được bán hết, đem lại 2.705 tỷ đồng cho BIDV.

Sau đợt phát hành thêm này, tổng vốn chủ sở hữu của BIDV là 34.187 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu là 95,28%, cổ đông nhỏ lẻ trong nước chiếm 3,02% và cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,7%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt 3.016 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Nợ xấu 10.000 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ.

Bạch Dương

0913.756.339