Tín dụng địa bàn TP HCM tăng cao nhất 5 năm

Báo cáo tổng kết cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP HCM cho biết, tổng vốn huy động trên địa bàn năm qua đạt hơn 1,567 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2014. Trong đó, vốn huy động bằng tiền đồng đạt hơn 1,324 triệu tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng huy động. Vốn ngoại tệ đạt hơn 243.000 tỷ đồng, chiếm 15,5%.

Huy động tăng cao và chất lượng vốn cũng cải thiện nhiều so với những năm trước đây. Trong đó, tính ổn định của nguồn vốn ngày càng tăng cao, với bộ phận tiền gửi tiết kiệm dân cư tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng huy động vốn (năm 2015, bộ phận này tăng 13,35% và chiếm 52,26%). Bên cạnh đó, mặc dù kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn là chủ yếu, song tính ổn định được duy trì và đảm bảo do người dân tiếp tục gửi tiền tại các tổ chức tín dụng (chọn kỳ hạn ngắn nhưng tiếp tục gửi khi đáo hạn…).

tin-dung-dia-ban-tp-hcm-tang-cao-nhat-5-nam

Tín dụng TP HCM tăng trưởng mạnh.

Tiền gửi VND tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi VND cao hơn tiền gửi ngoại tệ và là bộ phận tiên gửi chủ yếu trong tổng tiền gửi chiếm 84,5% trong tổng huy động.

Diễn biến này chủ yếu do 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là chênh lệch lãi suất tiền gửi giữa VND và ngoại tệ (kể cả sự biến động của tỷ giá) tiếp tục hấp dẫn người gửi tiền. Thứ hai là sự ổn định và hiệu quả của chính sách tiền tệ. Thứ ba là huy động vốn năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ba năm gần đây, tăng 16,6%.

Về tình hình cho vay, Ngân hàng Nhà nước thành phố thông tin, tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2015 đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2014. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng tiền đồng đạt hơn 1,1 triệu tỷ, chiếm, gần 90% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng 21,44% so với cuối năm 2014. Riêng dư nợ bằng ngoại tệ đạt 138.000 tỷ đồng, chiếm 11,2% trong tổng số dư nợ và giảm so với cuối năm 2014.

Tín dụng năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua, tăng trưởng 15,6%, trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 12,06%, năm 2013 là 9,04%, năm 2012 và 2010 lần lượt là 11,97% và 7,74%. Diễn biến này chủ yếu do những chuyển biến tích cực từ kinh tế vĩ mô, từ hoạt động của doanh nghiệp và các thị trường đã tốt hơn nhiều so với những năm trước đây, bên cạnh đó hiệu quả của chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất tiếp tục phát huy tác dụng.

Tín dụng tập trung chủ yếu vào sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 80% tổng dư nợ. Tín dụng trung và dài hạn tăng cao, chiếm tỷ trọng cao hơn tín dụng ngắn hạn . Theo đó, dư nợ tín dụng trung và dài hạn cuối năm 2015 đạt khoảng hơn 711.000 tỷ đồng, tăng 28,7% và chiếm 57,6% trong tổng dư nợ tín dụng. Đây là tình hình khác biệt so với những năm trước đây, tín dụng trung và dài hạn luôn chiếm khoảng 45% và có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tín dụng ngắn hạn.

Về tình hình nợ xấu, đến 30/11/2015, nợ xấu trên địa bàn chiếm 4,03% trong tổng dư nợ trên địa bàn. Như vậy, so với cuối năm 2014, nợ xấu trên địa bàn giảm 15,6%, tương ứng giảm 8.835 tỷ đồng. Nợ xấu hiện nay tập trung vào nhóm chi nhánh ngân hàng cổ phần có hội sở chính ngoài địa bàn (Hội sở Hà nội và các tỉnh thành phố khác, các chi nhánh thuộc các ngân hàng cổ phần được Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng…).

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, đây là các khoản nợ xấu rất khó xử lý, liên quan đến vụ án và gắn liền với quá trình tái cơ cấu hoạt động của các ngân hàng này. Do đó, nếu loại bỏ bộ phận nợ xấu này ra thì nợ xấu trên địa bàn chỉ còn chiếm 2,3%.

Định hướng tín dụng năm 2016, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết sẽ tăng trưởng khoảng 16-18%, tăng huy động khoảng 17-19%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và kết quả kinh doanh tăng trưởng dương, cao hơn 2015.

Lệ Chi

0906765092