Tập đoàn Bảo Việt đặt doanh thu năm 2015 gần 19.000 tỷ đồng

Trong Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2015 tổ chức ngày 17/4 tại Hà Nội, các cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015. Bên cạnh đó là việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua việc bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012-2017. 

Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt điều hành đại hội. 

Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết năm 2014 tập đoàn đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

Cụ thể năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013. Công ty mẹ – Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.175 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng trưởng 1,5% so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của công ty mẹ đạt 16,5%. Với kết quả này, Bảo Việt đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Các đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Bảo Việt. 

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm đạt sự tăng trưởng khả quan trong đó tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ tăng trưởng mạnh mẽ, lần đầu cán đích 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2013, doanh thu khai thác mới đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 6.510 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý bất động sản đều đạt sự tăng trưởng ổn định, góp phần vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược trong các năm tiếp theo. 

Cũng trong năm 2014, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết giảm chi phí, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai các biện pháp tiết kiệm trong toàn hệ thống và hoàn thành mục tiêu tiết giảm 155 tỷ đồng. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của tập đoàn theo hướng phù hợp hơn với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như thực tiễn quản trị, điều hành của doanh nghiệp. Việc bổ sung nội dung về lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo là hoạt động nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt đã được Bộ Tài chính phê duyệt và mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020.

Tập đoàn đã triển khai kiện toàn tổ chức, mô hình quản trị, chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng kinh doanh tập trung. Cũng tại đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt gồm 9 thành viên, ban kiểm sát gồm 5 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012-2017.  

Năm 2015, toàn Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.140 tỷ đồng; Công ty mẹ đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.316 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 980 tỷ đồng.

Tập đoàn sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ, thúc đẩy phối hợp và hoạt động bán chéo sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên trong tập đoàn, hoàn thành xây dựng kế hoạch chiến lược của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2016-2020.

Nắm bắt xu hướng của thế giới, Bảo Việt lần đầu tiên triển khai báo cáo tích hợp bao gồm các nội dung về quản trị, hoạt động kinh doanh của báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tài chính, nhằm mang lại một bức tranh tổng thể, cung cấp thông tin tổng hợp và đầy đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp không chỉ trong năm 2014 mà còn trong suốt quá trình phát triển của Bảo Việt nửa thế kỷ qua.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bảo Việt ra mắt báo cáo thường niên tích hợp trên nền tảng di động nhằm mang lại tiện ích cho người dùng, hạn chế sử dụng bản in, góp phần bảo vệ môi trường. Bản điện tử các báo cáo được cung cấp tại website của tập đoàn.

Minh Trí

0913.756.339