Lực lượng lao động tăng mạnh

Theo Tổng cục thống kê, 9 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính 54,32 triệu người, tăng 11.700 người so với cùng thời điểm năm 2014, bao gồm lao động nam 28,12 triệu người, chiếm 51,77%; lao động nữ 26,20 triệu người, chiếm 48,23%.

Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 16,87 triệu người, chiếm 31,06%; khu vực nông thôn là 37,45 triệu người, chiếm 68,94%.

Lực lượng nhân sự trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên là 47,78 triệu người, tăng 9.3000 người so với cùng thời điểm năm 2014. Đối với tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi, 9 tháng ước tính là 2,36%.

Mặc dù Việt Nam có lực lượng lao động lớn và tỷ lệ thất nghiệp thấp, nhưng người có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp lại khá cao. Ước tính quý III, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp của cả nước chiếm 56,4% tổng số lao động có việc làm khu vực phi hộ nông nghiệp, trong đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp khu vực thành thị là 47,1%; khu vực nông thôn là 64,5%.

Hồng Châu

0913.756.339