ACB được cấp dấu công nhận kết quả thử vàng quốc tế

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) là Tổ chức Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế có uy tín trên thế giới. Thông qua việc ký kết Thỏa ước Thừa nhận Lẫn nhau (MRA – Mutual Recognition Arrangement) giữa các phòng thí nghiệm quốc tế, con dấu “ILAC-MRA” là dấu hiệu nhận diện thỏa thuận công nhận toàn cầu trong hoạt động công nhận phòng thí nghiệm.

ev-2109-1432269576.jpg

Dấu công nhận quốc tế “ILAC-MRA” đã cấp riêng cho Phòng thí nghiệm vàng ACB có hình thức nhận diện đặc trưng là “ILAC-MRA-VILAS 828”. Các phiếu thử nghiệm vàng được thực hiện tại ACB có đóng dấu “ILAC-MRA” sẽ được quốc tế thừa nhận về kết quả đo trong Tổ chức Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế.

Việc được cấp dấu công nhận “ILAC-MRA” thể hiện chất lượng dịch vụ về thử nghiệm vàng của ACB, mang đến cho khách hàng một địa điểm cung cấp dịch vụ uy tín, tin cậy, góp phần thuận lợi cho các giao dịch mua bán vàng.

Trước đó, ACB đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định làm tổ chức tư nhân đầu tiên thử nghiệm xác định hàm lượng vàng phục vụ quản lý Nhà nước.

Kết quả đo tuổi vàng của ACB được các cơ quan quản lý Nhà nước sử dụng để đưa ra kết luận khi có các vướng mắc, khiếu nại về chất lượng tuổi vàng lưu thông trên thị trường. 

 Minh Trí

0913.756.339