ABBank giảm mạnh nợ xấu

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2014. So với cuối năm 2013, tổng tài sản đến hết 2014 của ABBank tăng 17%. Trong đó, đến 31/12, huy động vốn tăng 20% đạt gần 61.000 tỷ đồng. Tín dụng tăng trưởng 14% so với cuối năm 2013 với tổng dư nợ đạt 42.633 tỷ đồng. Tín dụng tăng cao nhưng năm 2014, ABBank vẫn đưa được nợ xấu từ mức 4,8% (đầu năm) xuống còn 2,75% vào cuối năm.

Đại diện ngân hàng này cho biết, nợ xấu 2014 được xử lý qua thu hồi nợ bằng tiền, bổ sung tài sản đảm bảo, dùng dự phòng xóa nợ và bán nợ cho Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ Chức Tín dụng Việt Nam (VAMC).

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 đạt 151 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 19% lên 128,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn kém xa kế hoạch lãi 400 tỷ đồng được ABBank đặt ra trong năm 2014.

Ngân Hà