Yêu cầu báo cáo việc đầu tư nhà ở cho sinh viên trước 31/10/2014

Báo cáo cụ thể cần nêu rõ các dự án đã hoàn thành nhưng chưa thu hút được học sinh, sinh viên vào ở, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, tình hình phân bổ, thanh quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 2009 – 2015 để hoàn thành các hạng mục đã khởi công đối với các dự án trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương, vốn của cơ sở đào tạo và các nguồn vốn hợp pháp khác) cũng phải được thể hiện chi tiết.

Ngoài ra, nhu cầu cần bổ sung và khả năng cân đối của địa phương, cơ sở đào tạo… cũng là những đầu mục cần báo cáo.

0913.756.339