Techcombank muốn tăng lãi hơn 40%, không trả cổ tức

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố tài liệu chuẩn bị họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Theo kế hoạch, Techcombank đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2.000 tỷ đồng. Huy động tăng 2,4% trong khi tín dụng tăng 11% (gồm cả trái phiếu doanh nghiệp).

Năm nay, Techcombank tiếp tục trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức. Với lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng, sau trích lập các quỹ và lũy kế từ các năm, Techcombank còn 1.340 tỷ đồng lợi nhuận có thể phân phối. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cho biết sẽ duy trì số vốn này để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch từ Đại hội cổ đông 2014, Techcombank dự kiến trả thù lao cố định 20,66 tỷ đồng cho HĐQT và Ban kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế khoản thù lao này lại tăng lên gần 28 tỷ đồng. Theo lý giải, việc này nhằm phù hợp với cơ cấu chi phí nhân sự và khuyến khích một số thành viên làm việc. Năm 2015, dự kiến thù lao cho ban lãnh đạo tăng lên gần 30 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Techcombank sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tại Hà Nội.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339