25 công việc tốt nhất năm 2015 (phần 1)

3. Phát trin phn mm

Mức lương trung bình: 92.660 USD

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,7%

Số lượng tuyển dụng dự kiến: 139.900

Các nhà phát triển phần mềm có thể làm việc ở mảng ứng dụng, thiết kế phần mềm, hoặc mảng hệ thống, xây dựng các hệ thống điều hành.